Service at Store ฝากสินค้าซ่อมไว้ที่ร้าน

Service at store ฝากสินค้าซ่อมไว้ที่ร้าน
     ในเขต กรุงเทพฯ ไม่คิดค่าบริการรับ-ส่ง
     ในเขต ต่างจังหวัด 
        -  กรณีสินค้าอยู่ในระยะประกัน ไม่คิดค่าบริการ
        -  กรณีสินค้าอยู่นอกประกัน คิดค่าขนส่งขั้นต่ำเที่ยวละ 200 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทของสินค้า สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการ
    
ระยะเวลาในการซ่อม : ไม่เกิน 7 วันทำการโดยประมาณ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ) 

สอบถามทาง Line 
Line: @sekureservice